IN UW BELANG!
Welkom bij Sociaal Zevenaar

De zeven beloften

Onze waarden worden vertegenwoordigd in zeven beloften.
belofte 1

We zijn er voor u niet voor ons zelf of voor de partij. Het draait om U.

belofte 2

Mensen staan centraal bij Sociaal Zevenaar.

Belofte 3

We staan u altijd te woord als u vragen of opmerkingen heeft.

Belofte 4

Wilt u uitleg over hoe het zit met lokaal bestuur, we vertellen het u graag.

Belofte 5

Heeft u vragen over de visie van Sociaal Zevenaar bel of mail ons.

Belofte 6

We stoppen niet als we ambtelijke tegenwerking ervaren.

Belofte 7

Lokale problemen waar het kan lokaal oplossen.

Onze mening en nieuwtjes

Lees hier onze standpunten over specifieke onderwerpen in Zevenaar

Over ons

Wat willen we
Sociaal Zevenaar wil lokale oplossingen voor lokale problemen

Sociaal Zevenaar wil lokale oplossingen voor lokale problemen, uw lokaal belang uw burger belangen. Deze problemen laten zich niet oplossen door bureau-wijsheid uit Den Haag.
Uitdagingen, vragen, regels, die binnen de grenzen van onze gemeente bestaan binnen Zevenaar oppakken en vertalen in begrijpelijke taal en regels. Dit geldt ook voor het sociaal domein.
In de dorpen, de kernen, de wijken initiatieven aanmoedigen, waarderen, faciliteren. Kleinschalige maatwerkoplossingen stimuleren en de borging zoveel mogelijk terug leggen daar waar die opgepakt kan worden.
De aanbieders van zorg uitdagen om haar medewerkers creatief te laten denken, niet vanuit de gemeente overladen met regeldruk. Maar handhavend of controlerend optreden als er signalen zijn. Niet op voorhand alles al dicht timmeren.
De samenwerking tussen verschillende organisaties gebruiken om snelle en goede oplossing te organiseren. Zowel tussen overheid, organisaties en onderwijs, alsook tussen MKB, vrijwilligers organisaties, schuldhulpverlening, woningbouw enz.
Sociaal Zevenaar wil de kritische allertheid hebben om bestuurlijke dwaling op tijd te signalen en de portefeuillehouders daarop aan te spreken.
Sociaal Zevenaar wil de consequenties van gemeentelijk keuzes voor individuele burgers aandacht geven door interviews, werkbezoeken, social media en waar nodig en noodzakelijk dit amenderen tijdens de raadvergaderingen.
Sociaal Zevenaar wil oplossingen die duurzaam en maatschappelijk verantwoord zijn. Dus geen korte termijn politiek en window dressing.
Sociaal Zevenaar wil de partij zijn waar burgers bij aan durven te kloppen. Waar iedereen serieus wordt genomen.
Sociaal Zevenaar is trots op haar positie in de gemeenschap en in de raad.

 • Wij zijn trots

  Trots op onze positie in de gemeenschap en in de raad

 • Burgers kunnen bij ons aankloppen

  Wij willen de laagdrempelige partij zijn waar menen durven aan te kloppen. Iedereen nemen we serieus

 • Aandacht voor burgers bij gemeentelijke keuzes

  Sociaal Zevenaar wil de consequenties van gemeentelijk keuzes voor individuele burgers aandacht geven.

 • Kritisch en alert

  Sociaal Zevenaar wil de kritische alertheid hebben om bestuurlijke dwaling op tijd te signaleren

De fractie

Onze fractieleden staan voor u klaar en vertegenwoordigen u met verve.
Huub Meijer
Huub Meijer
Fractievoorzitter Raadslid, Commissie Middelen, Rekenkamercommissie, Voorzitter werkgeverscommissie
Huub is ondernemer en houdt van aanpakken. Hij communiceert helder en krachtig om de partijvisie duidelijk te maken.
Oplossingsgericht en pragmatisch kijken naar thema’s leveren de beste voorstellen op.
Joke Harmsen
Joke Harmsen
Commissie Samenleving
Joke is zelf al jaren werkzaam in het sociale domein en weet als de beste wat daar in om gaat. Joke is kritisch maar altijd recht door zee. Joke wil het beste resultaat voor een ieder die het nodig heeft.
Paul Freriks
Paul Freriks
Commissie Ruimte Fractieondersteuning
Al jaren het gezicht van de fractie in de gemeente Zevenaar. Altijd kritisch en oplettend.
Emre Ilhan
Emre Ilhan
Fractie ondersteuning
Emre zorgt voor een frisse kijk op de politiek en fractie. Jong, kritisch en doordacht.

Onze Visie voor zevenaar

Onze visie op de verschillende domeinen

Commissie Middelen

De lokale overheid heeft een uitvoerende rol in navolging van de wetten die het rijk oplegt. Om dit goed te kunnen doen is transparantie, vertrouwen en integer handelen een verplichting die we aan onszelf, het college, de raad en de ambtenaren opleggen. Problemen niet wegmoffelen maar aan tepakken in lijn van de bedoeling.

-We willen dan ook minder rechtszaken vanuit de gemeente en meer oplossingen.

-Waarden als medemenselijkheid beschermen, respect en zoeken naar passende mogelijkheden staan voor ons centraal.

-Maatwerk oplossingen gaan we niet uit de weg als daarmee een oplossing gerealiseerd wordt. Liever maatwerk dan een wirwar van verordeningen belangrijker vinden en een burger in de kou laten staan.

-Openheid geldt ook voor het college.
Jaarlijks vraagt Sociaal Zevenaar het declaratiegedrag op van de collegeleden over het jaar daarvoor. Overigens wordt in Zevenaar niet gedeclareerd door raads- of commissieleden.

-Sociaal Zevenaar zal steeds wijzen op duidelijke besluitvorming. Iedereen mag het snappen en we willen dat logische consequenties uit een besluit ook genoemd worden. Je kunt bijvoorbeeld een besluit nemen om kunst aan te kopen maar dat dient ook onderhouden te worden! Onze partij staat daarvoor.

-Wij kunnen niet tegen verspilling. Wij staan een sober en eerlijk uitgavenbeleid voor.

-De gemeente raad is het hoogste beslis-orgaan binnen de gemeente gekozen door u via de gemeente verkiezingen. Daar zijn wij ons zeer van bewust en wij nemen die verantwoordelijkheid zeer serieus.
Sociaal Zevenaar onderstreept de controlerende taak over alles waarover de gemeente gaat.
Wij bemoeien ons niet met uw leven achter de voordeur met uitzondering op het sociaal domein zoals bijvoorbeeld over zorg en uitkeringen.
Onze focus ligt binnen de gemeente op het publieke domein. Daar waar u en anderen gebruik van maken en elkaar tegenkomt zoals in de winkels, bibliotheek, de wijkagent en sport mogelijkheden. Plaatsen waarvan wij willen dat het veilig is, waar voorzieningen voor iedereen bereikbaar zijn ( openbaar vervoer, fietspaden, verlichting).
De gemeente raad stelt de kaders vast. Kaders die aangeven wat wij belangrijk vinden, hoeveel geld er aan besteed kan worden, welke resultaten we verwachten van een genomen besluit en het college in hun uitvoering daar ook op controleren. Sociaal Zevenaar gaat daarin zover dat alles kaderstellend kan zijn wat de inwoner in het openbare leven direct raakt.
Wij nodigen u hiertoe uit om uw ideeën met ons te delen.
-.-

Commissie Samenleving

Sociaal Zevenaar wil op het sociaal domein een betrouwbare en heldere toegang tot zorg - begeleiding en dagbesteding realiseren. Hierbij staat gezond verstand centraal en willen we geen overbodige administratie, management lagen en nieuwe bureaucratie.

We krijgen als gemeente minder geld vanuit het Rijk om zorg - begeleiding- dagbesteding aan te bieden. Er moeten soms keuzes gemaakt worden: Ook hierbij willen we het gezond verstand gebruiken. Minder geld maakt ook creatiever, vindingrijker en we willen dan ook tot nieuwe vormen van zorg - welzijn komen.

Het beschikbare geld besteden aan mensen en niet aan bureaucratie, administratie en managers.
Uitgaan van vertrouwen en bij fraude dit incident grondig aanpakken i.p.v. iedereen te wantrouwen en onnodige regels op te stellen.

De belangen van de burger in relatie tot de gemeente staan centraal. De gemeente die toegankelijk en faciliterend moet zijn. Geen betutteling of uitsluiting maar participatie en inclusie waar het kan. Geef keuzes i.p.v. dwang.
Problemen dicht bij huis oplossen.

We vinden dat in het publiek domein zoals binnen zorg - onderwijs- sociale werkvoorziening, woningbouw er openheid van zaken behoort te zijn.
Van deze partijen verwachten we ook een inspanningsverplichting om “iets” terug te doen voor de samenleving.

Een vervoerder die een grote opdracht voor vervoer mag uitvoeren voor de gemeente Zevenaar kan meewerken aan het adopteren van een kunst object in Zevenaar.

De zorginstelling moet in haar beleid gericht vacatures openstellen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt,

De onderwijsinstellingen kunnen acties inzetten om vereenzaming van ouderen in instellingen te voorkomen.

Sportbedrijven kunnen programma’s ontwikkelen voor integratie statushouders.

Top salarissen voor bestuurders zal Sociaal Zevenaar kritisch volgen. Een topsalaris geeft ook verplichtingen. De uitkomsten van deze verrichtingen zullen wij kritisch toetsen.

Openheid over declaratie gedrag is voor ons vanzelfsprekend. Als een bestuurder in het publieke domein dat niet wenst te geven zullen wij hier kritische vragen over stellen waarvan de uitkomst niet op voorhand bekend is.
-.-

Commissie Ruimte

Geen toekomst zonder verleden

- Kunst en Cultuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Bestaande kunstobjecten en monumentale panden dienen nu en in de toekomst voldoende onderhouden te worden, om door te geven aan onze volgende generaties.

- Zevenaar is een prachtige gemeente met een landelijk karakter en een gunstige ligging.
Onze prachtige natuur dienen wij daarom optimaal te beschermen, indien zich grote infrastructurele projecten aan dienen . Denk daarbij aan de komst van de A15/A12.
De bomen aan de Arhemseweg dienen behouden te blijven ! Om de uitstoot van giftige uitlaatgassen en fijnstof zo veel mogelijk te beperken.

- Wij willen geen snelweg door het centrum van Zevenaar.

- Een goede infrastructuur is van wezenlijk belang voor onze gemeente. Doortrekken Witte kruis zo snel mogelijk realiseren en de bebouwde kom van Zevenaar doortrekken tot Babberich. Zo kunnen makkelijker snelheidsbeperkende maatregelen worden getroffen.
- Wij zijn voor het scheppen van een gunstig klimaat voor diverse nieuwe ondernemingen op de verschillende bedrijventerreinen, bestaande uit een gevarieerd aanbod en niet uitsluitend logistiek. Dit biedt meer en betere perspectieven op economisch vlak en voor onze werkzoekenden.

- Wij willen het centrum aantrekkelijker maken , door regelgeving te versoepelen zodat kleine, aparte winkeltjes zich hier vestigen.
- Een goede mix van winkels en andere activiteiten of aanbod houdt het centrum levendigen aantrekkelijk voor bezoekers. Daarnaast is het van belang dat bij het vaststellen van de centrumvisie de juiste kennis wordt ingekocht op retailgebied.

- Voldoende huisvesting voor starters. Onze aandacht dient ook gericht te zijn op de reeds bestaande tekorten in de sociale huursector. Bij onvoldoende sociale huurwoningen dienen prestatieafspraken gemaakt te worden met particuliere beleggers om woningen tegen een betaalbare , sociale huurprijs aan te bieden.

- Leegstand van grote gebouwen en kantoorpanden leidt tot verloedering en verpaupering. Met minimale middelen een geschikte invulling geven aan deze panden. Door buiten de gebaande paden te denken en in oplossingen in plaats van obstakels.

- Alle wijken waar de vergrijzing snel toeneemt voorzien van een "wijkgebouw" (dit kan ook in een multifunctioneel gebouw) om een zorgteam te huisvesten (bv Zonnemaat).

- Ondanks de krimp van leerlingen in het onderwijs, blijvende aandacht voor de staat waarin schoolgebouwen zich bevinden. Regelmatig onderhoud dient aan de orde te blijven. Leerkrachten en leerlingen presteren veel beter in een goed onderhouden gebouw .
-.-

Contact met ons

voor vragen of opmerkingen kunt u gerust dit formulier gebruiken.

Vind ons ook op facebook, twitter en Linkedin